Notice: Undefined index: options in /home/masirjan/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 192

مجموعه گفتگوهای نسبت هنر و جامعه برنامه اول: نسبت هنر نمایش و جامعه گفتگوی امیرحسین طاهری با محمودرضا رحیمی هیچ‌کدام از تاریخ های هنری؛ تقدم و تأخری روی این هنر نگذاشتند و بحثی که به وجود آمده حاصل یک سری از تعصبات است. شاید یکی از مباحثی که در ابتدای قرن ۲۰ و پس از آن در اواسط قرن ۲۰ در حوزه هنر تئاتر اتفاق افتاد این بود که نتوانستیم ابعاد مختلف تئاتر را به موقع بشناسیم. در واقع در شناسایی آن به تأخیر افتاد. مثل امروز که از هنر جدید بهره می‌گیریم و از جهان گرایی که در هنر به وجود آمده خیلی دیر بهره مند شدیم. یا مثلا امروز جنبه‌های مختلف هنری از کرونا عقب افتاده و این شاید مسئله ای است که از همین تعصب و دوراندیشی ما سرچشمه گرفته و از آن غافل شدیم و نتوانستیم دچار یک فهم جهانی شویم. به نظر من این گونه تقسیم بندی ها فقط بر تعصب ما می افزاید. من معتقد به تفکر، اندیشه و تجربه هستم ولی معتقد به این تقسیم بندی های بسیار ابتدایی نیستم و همه اینها را تعاملاتی در اجتماع می بینم که همه ما را به فهم اکنونیت می رساند.