عناوین گفت و گوی زنده امشب : ۱.شرایط حاصل از کرونا چطور باعث چالش و ایجاد درد و رنج در ما میشه ۲.از تغییر تا رضایت ۳.رضایت چیه واقعا و ما چطور بهش میرسیم ۴.باورهای غلط درباره رضایت (اشتباهاتی که میکنیم و مارو در مسیر رضایت منحرف و دور میکنه): ۶ باور ناکارامد ۵.انعطاف پذیری چطور به رضایت ما کمک میکنه ۶.کدام سبک فکری در مشکلات به رضایت ما کمک میکنه ۷.چه وقت به رضایت میرسیم ۸.رضایت نتیجه چجور افرادیست؟