طرح ارزیابی شغلی دانش آموزان به همت تیم اندیشکده (بهبود و بهگشت) موسسه فرهنگی معراج اندیشه در دبیرستان دوره اول دولتی مرحوم بشیری (پایه نهم) انجام شد

@masirjan