زمان شرکت در مسابقه به پایان رسیده ! به دلیل استقبال همراهان موسسه از مسابقه ، تعداد جوایز رو به ۳۸ هدیه نقدی و غیر نقدی افزایش دادیم