حضور مدیرعامل موسسه فرهنگی معراج اندیشه گل گهر در اولین نشست تخصصی مرکز سیرجان شناسی – سالن مهر شهرداری

۹۷/۱۰/۰۲