اعضای کلاس مثنوی خوانی موسسه فرهنگی معراج اندیشه گل گهر در ابتکاری جدید، جلسه این هفته مثنوی خوانی را در منزل یکی از اعضا برگزار کردند و فرجه ای داشتند در جزیره مثنوی