بخش اقتصادی رویداد ملی پته سیرجان

شرکت کنندگان در بخش اقتصادی به دو گروه تقسیم میشوند که میتوانند با توجه به فرمت های داده شده در سایت، با بارگزاری فایل مورد نظر ثبت نام نمایند.
• گروه اول:ارسال ایده های خلاقانه و کاربردی در قالب فرمت مشخص شده در زمینه:
1-طراحی
2-مواد اولیه
3-تولید
4-فروش

• گروه دوم: ارسال سوابق کاری فعالین حوزه پته طبق فرمت مشخص در زمینه:
1-طراحی
2-مواد اولیه
3-تولید
4- فروش
جوایز اهدایی به برگزیدگان گروه اول به شرح زیر می باشد :
جایزه برگزیده اول در بخش اقتصادی :
لوح یاد بود، تندیس بته جقه زرین به همراه مبلغ 200.000.000 ریال وجه نقد
جایزه برگزیده دوم در بخش اقتصادی :
لوح یاد بود، تندیس بته جقه ی سیمین به همراه مبلغ 150.000.000 ریال وجه نقد

شایان ذکر است در حوزه اقتصادی به شرکت کنندگان واجد شرایط هر دو گروه در 3بخش حمایت میشوند
بخش اول
در این بخش معرفی به بانک از سوی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جهت دریافت تسهیلات بانکی (داشتن شرایط عمومی و اختصاصی ) در نظر گرفته شده است.

• شرایط عمومی :
عدم چک برگشتی
امکان ارایه ضمانت
• شرایط اختصاصی:
داشتن بازار فروش تولیدات
از شرایطی است که شرکت کنندگان شامل این حمایت باید آنها را داشته باشند.

بخش دوم
ارایه تسهیلات بانکی با حمایت خانه های خلاق برای هر دو گروه در نظر گرفته شده است.

بخش سوم
در این بخش خرید اثار برگزیده و راه یافته به نمایشگاه توسط بخش های خصوصی را خواهیم داشت.