قبل
بعدی

کانون آموزه های دینی و فرهنگ پایداری

کانون مسئولیت اجتماعی

کانون خانواده و سبک زندگی اسلامی

کانون کارآفرینی و مهارت آموزی

کانون هنر و ادبیات

اندیشکده

رادیو معراج

کانون فضای مجازی

تاریخچه

در سال 1391 شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان تصمیم گرفت در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی خود در قبال منطقه محل استقرار و بهره برداری از معادن و توسعه طرحهای خود یعنی شهرستان سیرجان موسسه ای فرهنگی را ایجاد نماید که مطابق با اهداف و ماموریت خاص و تعریف شده فعالیت نماید. خاستگاه چنین تصمیمی این بود که سیرجان بعنوان شهر دوم استان کرمان از نظر وسعت و جمعیت شهری و قرار گرفتن در چهار یا پنج راه یک جغرافیای مهم که شاهراهای اصلی کشور را بهم پیوند می دهد و ظرفیت وسیع فرهنگی در گذشته و حال و تاریخ و تمدن کهن و با وجود دارا بودن پتانسیل های اقتصادی و اجتماعی مهم و تاثیرگذار و خصوصا طرحهای بزرگ توسعه صنعتی و معدنی و برخورداری از ظرفیت بزرگ مهاجر پذیری و به تبع آن تعاملات فرهنگی وسیع، فاقد زیرساخت های فرهنگی مناسب با این شان و رتبه و تاثیر گذاری است و اگر قرار باشد منطقه گل گهر باعث جهش سریع اقتصاد و جمعیت و رفاه در سیرجان شود، اگر در بعد فرهنگ و آموزش و رشد معنوی نیز از توسعه مناسب برخوردار نشود گسست فرهنگی و حاشیه های فراوانی در آن رقم خواهد خورد که ممکن است بحران آفرین باشد.…