خادمان حرم امام رضا (ع) در روز میلاد امام هشتم، شاهد قرائت خطبه عقد و ازدواج بین دو جوان سیرجانی در مسجد قدس بودند.پرچم حرم مبارک امام رضا (ع) مراسم ازدواج این دو جوان را متبرک کرد.

@masirjan