جلسه هفتگی شاهنامه خوانی, با حضور دکتر نرگس پورمختار در موسسه فرهنگی معراج اندیشه برگزار شد

۹۸/۱۱/۱۹