بازدید رییس جمعیت حلال احمر استان و معاونین وی از غرفه اندیشکده موسسه فرهنگی معراج اندیشه گل گهر در پنجمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی استان

۹۸/۰۸/۲۲