در قرآن به مردان حق داده كه زنان را بزنند!! آيا اين مجوزخشونت بر عليه زنان نيست؟ چه : توضيحى مى توان داد؟ آيا بااين وجود مى توان قائل به حفظ حقوق و كرامت زن بود؟

 ابتدا بايد توجه داشت كه مقصود از «ضرب» زدن با چوب و شلاق و يا زدن بىقيد و شرط نيست؛بلكه در موارد نشوز و نافرمانى است، آن هم پس از تأثير نكردن موعظه و نصيحتو جدا كردن...
اطلاعات بیشتر